iLMS知識社群ePortfolioeeClass學習平台空大首頁Login
Position: 余美枝 > 未分類
繪本心經-朱里安諾繪本原畫展
by 余美枝 2013-12-25 18:49:48, Reply(0), Views(2103)
            翻拍於佛光緣美術館   24


  

                   翻拍於佛光緣美術館  24

                   第6頁

           翻拍於佛光緣美術館  24

           第7頁

              翻拍於佛光緣美術館  24

             第8頁  

 

                 翻拍於佛光緣美術館24

                 第9頁

  

            繪本心經   朱里安諾繪本原畫展

          文字 星雲大師     繪本 朱里安諾

       佛光緣美術館總館   日期2009/9/26-12/1

 

 

                                    一則故事分享:

                     翻拍於佛光緣美術館  24的第8.9頁

                 文:   星雲大師

                圖:   朱里安諾

                  格林出版社

 

 

Reply