iLMS知識社群ePortfolioeeClass學習平台空大首頁Login
Position: 余美枝 > 美勞
摺紙 -愛心的摺法
by 余美枝 2013-12-25 13:25:46, Reply(0), Views(761)

                                               格友要愛心的摺法,希望是他要的

                                               1正方形的紙

                                             2紙對摺

                                            3再對摺一次

                                           4打開往中心對摺


                                        5對摺好的樣子

                                       6兩邊都對摺好

                                      7畫線的地方往內摺

                                     8摺好之後打開


                                     9往下壓

                                    10壓好的樣子

                                    11兩邊作法相同

                                   12打開中心畫線的地方往下摺

 

   

                                               13往下壓好的樣子

                                              14在兩個正方形的地方找到中心線

                                              15往中心線摺(另一邊相同)

                                              16畫線的地方往下摺    

                                                     愛心完成了


                                                 愛心要更飽滿往下摺的地方要更小一點


                                            比較看看你喜歡哪一個


                                            中間有一個洞的是可以掛在禮物上的


Reply