iLMS知識社群ePortfolioeeClass學習平台空大首頁Login
*-*-* 振益同學的悶.... *-*-*
by 李錫昌, 2012-07-25 18:34, Views(2331)
 
 
振益同學最近在我的留言板留言...
 
 
他說,同事的一番話:
 
空大文憑外界企業不太會承認..若是去找工作..也沒用」令他覺得很悶
 
 
因而覺得:
 
好像社會大眾對於空大認同度不高...看來只能拿來參加國考...
 
 
......
 
 
 
......
 
 
 
呃...  您的看法呢??
 
 
 
 
Discussion
No.TitleRepliesLikeModified
31323
2
0
31265
2
0
21829
2
0
21714
1
0
21607
8
21533
2
0
21515
3
0