iLMS知識社群ePortfolioeeClass學習平台空大首頁Login
Position: 工商管理系學會 > 討論區 > Discussion
社福系服更換
1
玟錦學姊您好
 
這個禮拜大面授
請記得幫我帶系服到學校喔
 
謝謝囉
2
巧玲:
 
我將在C棟公用電腦區等你
星期六8:00~12:00及13:00~16:30
麻煩您了!                      系學會 玫錦