iLMS知識社群ePortfolioeeClass學習平台空大首頁Login
Position: 張嘉琳 > 未分類
法院組織法歷年考題精選
by 張嘉琳 2011-09-22 02:20:18, Reply(3), Views(4492)

 1. 舉各級法院之管轄事件?並說明其組織狀況。(39普、45特、66普)
 2. 何謂檢查機關?檢察官之職權為何?與法院之關係如何?(39高普、44特、51普、54普)

 3. 審判對於法庭之開放及秩序有何權限?(39普)

 4. 述合議裁判案件關於評議之次序?並述其理由。(3955普)

 5. 何謂審級?法院何以設立審級制度?試說明之。(68普)

 6. 何謂司法行政之監督?我現行法對此有何規定?有監督權者對於被監督之人得為何種處分?(40普、42普、45特、55普、66普)

 7. 非訟事件及非常上訴,歸何法院管轄?其意義各為何?(40普)

 8. 審判之職權如何?由何人行使?與庭長有何區別?(42普、44特、52普、56普、68普)

 9. 法院書記官自信所作筆錄無誤,而推事強令變更記載應如何處之?(44特)

 10. 何謂法庭之公開?法院之何種行為應公開行之?應公開之行為須具備如何條件使得不予公開?(44特、68普)

 11. 審判長因維持秩序,得對何人為如何之處分?此時書記官應注意如何事項?(45特、56普)

 12. 法院每年度終會議,應議決如何之事項?(45特)

 13. 述訴訟之辯論應公開,其裁判之評議不公開?二者不同之理由何在?(46特)

 14. 說明法院書記官掌之事項與其關係?書記官於執行職務時有何權利義務?(46普、53普、66普、69普)

 15. 法院為審判時,應用中國語言,其筆錄應用中國文字,用意安在?46

 16. 何謂檢查一體之原則?其在法院組織法上之規定如何?是述之(49普、66普)

 17. 推事、檢察官在職務上有何保障?兩者之保障有何不同?(49普、59普)

 18. 司法行政監督權與審判權之關係如何?()

 19. 我國司法審級制度,以三審三級為原則,唯有例外情形,試舉以對。(51普、53普)

 20. 何謂法律上之協助?(51普)

 21. 判例變更須經嚴格程序,其故安在?試述之(52普)

 22. 書記官之應是資格若何?(52普)

 23. 試述司法年度?(53普)

 24. 法院之意義為何?何謂獨任制?何為合議制?兩制之優劣如何?我現行法院之組織,何即採獨任制?何即採合議制?立法理由何在?(5469普)

 25. 現行審級制度如何?試與過去審級制比較說明之。(54普)

 26. 法院書記官通譯法醫師檢驗員及執達員職務各若何55普)

 27. 庭長於合議庭時,與其他推事之職權有何不同?(56普)

 28. 試就所之,略述法院與檢查處關係之有無?


Reply(3)
給一個讚啦

學姐:
 
您這考古題也太考古了一點吧!
 
                        100-1學弟留
記得第十題是老師在廣播教學中還有第一次大面授時都有提及到的,而這一題似乎也容易些,所以我就先拿第十題來作答。還有,也歡迎同學一起作答喔。
 
何謂法庭之公開?法院之何種行為應公開行之?
應公開之行為須具備如何條件使得不予公開?
  (一)法庭公開之意義
所謂法庭公開,即法院開庭審判案件時,當事人以外之任何人均得以蒞庭旁聽者而言。
法庭之公開使一般人民得藉蒞視旁聽以監視裁判之公證,則法官必審慎將視,不敢逞一己之私見而上下其手。近世各國多採公開審理主義,美國、日本甚至以之規定於憲法。
 
(二)法院之何種行為應公開行之
訴訟之辯論及裁判之宣示應公開法庭行之,法院組織法第86條定有明文。
 
(三)應公開之行為須具備如何條件使得不予公開
法庭公開,乃為審判案件之原則,但「有原則就有例外」,法院組織法第86條但書規定
:「妨害國家安全公共秩序或善良風俗之虞時,法院得決定不予公開。」例如洩漏國防罪、強制性交案件等是。法庭不公開時,審判長應將不公開之理由宣示。
 
另基於法律之特別規定,如少年刑事案件,爲保護少年之名譽,以不公開為原則(少年
事件處理法第34條)。
 
而訴訟法上,亦有涉及婚姻事件、當事人或第三人隱私、業務秘密,經當事人兩造合意
或當事人聲請,而法院認為合適當時,而不公開審判之情形。 
 
 
以上答案,大致是參考呂丁旺老師的教科書所整理出來,僅供參考。