iLMS知識社群ePortfolioeeClass學習平台空大首頁Login
Position: 羅鎮 > 時事管理
101.12.07修法動態
by 羅鎮 2012-12-15 17:46:41, Reply(0), Views(879)
 101/12/07
  法律案 
  修正民法繼承編施行法第一條之三條文 
 
 
  法律案 
  增訂民法親屬編施行法第六條之三條文 
 
 
  法律案 
  修正國民年金法第三十一條條文 
 
 
  法律案 
  刪除民法第一千零九條及第一千零十一條條文並修正第一千零三十條之一條文 
 
 
  法律案 
  修正消費者債務清理條例第九十八條條文