iLMS知識社群ePortfolioeeClass學習平台空大首頁Login
(2015-07-13) 城市公共事務專題 第09 講
by 倪國俊 2015-07-13 14:21:25, Reply(0), Views(1327)

城市公共事務專題 第09

 

全球暖化及氣候變遷

第一節京都議定書容事項

第二節不願面對的真相

第三節如何減少碳排放

 

 課程重點

京都議定書內容事項

 

 

不願面對的真相

 


如何減少碳排放

 

 

Attachments:
1. 9-1.jpg (126 KB)
2. 9-2.jpg (200 KB)
3. 9-3.jpg (185 KB)
4. 9-4.jpg (221 KB)
5. 9-5.jpg (136 KB)
6. 9-6.jpg (202 KB)
7. 9-7.jpg (257 KB)
8. 9-8.jpg (132 KB)
9. b9-10.jpg (110 KB)
10. b9-11.jpg (150 KB)
11. b9-12.jpg (108 KB)
12. b9-13.jpg (203 KB)
13. b9-14.jpg (144 KB)
14. b9-15.jpg (138 KB)
15. b9-16.jpg (108 KB)
16. b9-17.jpg (142 KB)
17. b9-18.jpg (56 KB)
18. b9-19.jpg (162 KB)
19. b9-9.jpg (93 KB)
20. c9-20.jpg (251 KB)
21. c9-21.jpg (204 KB)
22. c9-22.jpg (231 KB)
23. c9-23.jpg (217 KB)
24. c9-24.jpg (57 KB)
25. c9-25.jpg (126 KB)
26. c9-26.jpg (120 KB)
27. c9-27.jpg (157 KB)
28. c9-28.jpg (156 KB)
29. c9-29.jpg (193 KB)
30. c9-30.jpg (163 KB)
31. c9-31.jpg (126 KB)
32. c9-32.jpg (157 KB)