iLMS知識社群ePortfolioeeClass學習平台空大首頁Login
(2015-07-07) 城市公共事務專題 第06 講
by 倪國俊 2015-07-07 18:50:03, Reply(0), Views(774)

城市公共事務專題 第06

莫拉克風災之防災安全

第一節莫拉克風災的災損原因

第二節莫拉克風災的災損檢討

第三節媒體一杉林大愛村災民環境及就業心

 課程重點

 莫拉克風災的災損原因

 


 莫拉克風災的災損檢討

 

 媒體-杉林大愛村災民環境

Attachments:
1. 6-1.jpg (122 KB)
2. 6-2.jpg (105 KB)
3. 6-3.jpg (163 KB)
4. 6-4.jpg (113 KB)
5. 6-5.jpg (161 KB)
6. 6-6.jpg (117 KB)
7. 6-7.jpg (251 KB)
8. 6-8.jpg (362 KB)